มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

The News

การศึกษาดูงานด้านเข้าถึงและเยาวชน บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม

          สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมดุลนิเวศน์ท้ายน้ำ” และ "เครือข่ายเยาวชน"  ที่ชุมชนบ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยการจัดในครั้งนี้ มี ชุมชนเข้าร่วม ได้แก่ ชุมชนบ้านศาลาดิน ชุมชนคลองลัดมะยม ชุมชนประแส ชุมชนลีเล็ด และชุมชนเปร็ดใน ในครั้งนี้ชุมชนบ้านเจ้าภาพ บ้านศาลาดิน โดย ผู้นำที่เก่งกาจ เก่งกล้า คุณ วันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านศาลาดิน โดยกิจกรรมการศึกษาเริ่มด้วยการแนะนำผลงาน และสถานที่การพอหอมปากหอมคอ 

     

     

ต่อด้วยการศึกษา "การประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการจัดการด้านนิเวศน์ท้ายน้ำ" ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้แผนที่ และ GPS การใช้พลังงานทดแทน

      

  จุดที่ 2 " การแก้ปัญหาและปรับตัวในพื้นที่นิเวศน์ท้ายน้ำ " ประกอบด้วย  

   2.1 แปลงเกษตรผสมผสานตามลักษณะภูมิสังคม (นาบัว)

  

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า (แปลงเกษตรคุณสุรีย์ สวัสดิ์จุ้น)

  

2.3 ปรับปรุงพัฒนาร่องสวนเป็นแก้มลิง (แปลงคุณวันชัย สวัสดิ์แดง)

  

2.4 ลงมือปฎิบัติทำถังดักไขมัน

  

จุดที่ 3 " การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม " คณะออกเดินทางไปยังชุมชนหมู่บ้านพฤษา 4 ซึ่งเป็นชุมชนบ้านจัดสรรที่มีการจัดการกับน้ำเสีย และร่วมกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านชุมชน

  

         หลังจากที่คณะศึกษาดูงานล่ำลากับชาวชุมชนพฤษา 4 แล้ว ก็นั่งรถบ่ายหน้ากลับมายังศูนย์ศึกษาริมน้ำที่ชุมชนศาลาดิน ร่วมกับรับประทานอาหาร และเมื่ออิ่มหนำสำราญใจกันแล้ว ก็เริ่มภาคบ่ายกันต่อเลยครับ ได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาโครงการจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรุ้ในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

  

  

เมื่อได้รับความรู้จาก ทั้งชุมชนบ้านศาลาดิน และทีมที่ปรึกษาแล้ว ก็ถึงเวลาที่พี่ๆ น้องๆ ชุมชน จะร่วมกัน สรุป และ แสดงความคิดเห็น ถึงแนวทาง หรือสิ่งที่จะนำไปปรับใช้ในชุมชนของตัวเองได้บ้าง พร้อมกับกำหนดกรอบแผนการดำเนินงานคราวๆ เพื่อนำไปปรึกษาหารือกับคณะกรรมการในชุมชนต่อไป

  

  

แล้วจบด้วยการให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่า "เครือข่ายน้ำพัฒนา เฮ่!!! เครือข่ายน้ำพัฒนา เฮ่!!! เครือข่ายน้ำพัฒนา เฮ่!!!

สวัสดีครับ พบกันใหม่ งานทฤษฎีใหม่ ที่ชุมชนบ้านทับคริสตร์ จ.สุราษฎร์ธานี และ วนเกษตร ชุมชนบ้านดงผาปูน จ.น่าน ครับ บ๊าย บาย

 

คุณอยู่ที่: Home กิจกรรม/ข่าวสารน่ารู้ การศึกษาดูงานด้านเข้าถึงและเยาวชน บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม