ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ๓ ครั้ง ผลผลิต ๘๐ ถังต่อไร่ ทำเกษตรได้ตลอดปี ดูแลป่าชุมชนกว่า ๑๐๐ ไร่

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด
สภาพพื้นที่ พื้นที่น้ำแล้ง
สภาพดิน ดินร่วนปนทราย
สภาพแหล่งน้ำ

- รับน้ำจากคลองธรรมชาติ (คลองสวนหมาก ความกว้าง ๑๕๐ ม.) โดยอาศัยฝายอัดน้ำ
- น้ำบริโภคจากบ่อน้ำตื้น

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑) ๑,๕๘๘.๑๙  มม.
จำนวนประชากร ๘๘๕ คน
จำนวนครัวเรือน ๓๓๙ หลังคาเรือ
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ๕๒ ปี
สภาพปัญหาของชุมชน - เดิมขาดแหล่งน้ำทำนา อาศัยแต่น้ำฝน ประชาชนยากจน
- ขาดแหล่งกักเก็บน้ำที่มั่นคงแข็งแรง (มีแต่ฝายไม้ไผ่ที่ชาวบ้านทำกันเอง)
- เก็บกักน้ำไม่ได้ น้ำไม่พอใช้
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ - ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำจากระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
- ร่วมกันขุดเหมืองซอยเข้าหมู่บ้าน และจัดแปลงที่อยู่อาศัยให้ทุกบ้านมีน้ำไหลผ่าน และจับฉลากแปลงละ ๑ ไร่
- ชาวบ้านร่วมกันทำฝายกั้นคลองสวนหมากหรือฝายหนองปิ้งไก่ และช่วยกันซ่อมแซมทุกปี
- กรมชลประทานให้ความร่วมมือในการทำฝายคอนกรีต
- ชุมชนร่วมกันขุดคลองส่งน้ำใหม่ (ลึก ๒ ม. กว้าง ๓ ม. ความยาวคลอง ๓ กม. และคลองซอยความยาว ๒๐ กม.)
- จัดสรรน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยใช้ “ระบบแต” เพื่อแบ่งน้ำตามพื้นที่ โดยมีคลอง ๓ เส้น (แต) และเทปูนยาวปิดปากเหมืองทั้ง ๓ สายในระดับเดียวกัน แต่ทำช่องความกว้างปากเหมืองไม่เท่ากันขึ้นกับพื้นที่ไร่ โดยคิดเป็นหน่วยนิ้วตามขนาดพื้นที่ (พื้นที่ ๒๐ ไร่ ต่อความกว้าง ๘ นิ้ว)
- ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคเอง ช่วยลดรายจ่าย
- ปลูกป่าชุมชน ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่ง
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น - สามารถบริหารจัดการน้ำสำหรับทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี
- มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดสรรน้ำให้แต่ละบ้านอย่างเป็นธรรม มีน้ำอุดมสมบูรณ์
- ทำนาได้ปีละ ๓ ครั้ง หรือทำนาปีละ ๒ ครั้ง สลับกับการปลูกข้าวโพด ๑ ครั้ง
- มีป่าชุมชน พื้นที่กว่า ๑๐๐ ไร่
- เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มทอผ้า กรอบรูป และเห็ดฟาง ดนตรีพื้นบ้าน เช่น สะล้อ ซอ ซึง แคนประยุกต์ และกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ประมง เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว
- มีการปลูกพืชสวนครัว พืชไร่ต่าง ๆ อาทิเช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
- มีทางเลือกอาชีพ เกษตรมากขึ้นทำให้มีรายได้มากขึ้น
เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)
- กรมชลประทาน
- เกษตรอำเภอ

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร (แม่ข่าย53-56) ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่