ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านผาชัน

 

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

 

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่
พื้นที่น้ำแล้ง
สภาพดิน ดินหินทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหิน หน้าแล้งขาดแคลนน้ำ สภาพดินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้
สภาพแหล่งน้ำ

 • ชุมชนอยู่ใกล้แหล่งน้ำใหญ่ คือแม่น้ำโขง แต่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ

• มีลำห้วยขนาดเล็ก (ห้วยอีแร้ง) ใช้น้ำได้เฉพาะฤดูฝน

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑) 1,338 มม.
จำนวนประชากร
563 คน
จำนวนครัวเรือน
135 ครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 105 ปี
สภาพปัญหาของชุมชน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขา และหิน พื้นที่ลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขง ไม่มีการดูดซับและเก็บกักน้ำ ในหน้าแล้งต้องซื้อน้ำจากชุมชนข้างเคียง
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ


• ชุมชนได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการใช้น้ำที่มีอย่างจำกัดในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• นำภูมิปัญญาดั้งเดิมในเรื่องการใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด มาปรับใช้ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชน

• ลดพลังงานเครื่องสูบน้ำและเสริมแรงส่งน้ำจากบุ่งพระละคอน (อ่างน้ำธรรมชาติขนาดเล็กริมแม่น้ำโขง) โดยนวัตกรรม "แอร์แว" (ท่อส่แรงดันน้ำที่คิดค้นขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน)

ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


• ผลจากการวิจัยทำให้ชุมชนได้รูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง

• มีการใช้น้ำในครัวเรือนอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

• มีนวัตกรรมแอร์แว ที่สามารถผันน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้ในหน้าแล้ง ได้รับรางวัลการวิจัยดีเด่นของ สกว. ปี 2551

• มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เริ่มปลูกข้าวโพด ถั่วลิสง มันสำปะหลัง เพิ่มมากขึ้น

เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

• ศูนย์ประสานงานการวิจัยท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี

• มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

• เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี (แม่ข่าย52-55) ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านผาชัน