ข้อมูลพื้นฐาน-เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ๓ ครั้ง ผลผลิต ๘๐ ถังต่อไร่ ทำเกษตรได้ตลอดปี ดูแลป่าชุมชนกว่า ๑๐๐ ไร่

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่
พื้นที่ต้นน้ำ
สภาพดิน สภาพดินทั่วไป ดินร่วนปนทรายและดินร่วนดำ
สภาพแหล่งน้ำ

ลำห้วยสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสูแม่ละอุป ไหลลงน้ำแม่แจ่ม อยู่ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑)
881.94 มม.
จำนวนประชากร
931 คน
จำนวนครัวเรือน
85 ครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ไม่ต่ำกว่า 200 ปี
สภาพปัญหาของชุมชน

• ประชากรเพิ่มมากขึ้น เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น กระทบระบบนิเวศ พื้นที่ป่าลดลง เพราะชาวบ้านต้องการพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น

• ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ หรือจัดการอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

• ดินเสื่อมคุณภาพ ดินถล่ม เกิดตะกอนแม่น้ำมาก

• คุณภาพน้ำต่ำ ไม่เหมาะกับการอุปโภค บริโภค

การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป ได้ไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วนำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ เช่น ฝายชะลอความชุ่มชื้น การอนุรักษ์ป่าโดยให้ธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติ การปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 ประการ
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

• ชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป ได้อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ถวายแด่ในหลวง

• ชุมชนและเครือข่ายร่วมกันสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่แหล่งน้ำ 10 ลำห้วยสาขา ทำให้น้ำคงอยู่และไหลตลอดปี

• ชุมชนและเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

• การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบแผนที่ และ GIS ในการวิเคราะห์วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

• ชุมชนร่วมกันทำโรงสีข้าวพลังน้ำ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

• เวทีสรุปบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้

เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

• กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก UNDP/SGP/GEF สนับสนุน งบประมาณโครงการขยายผลโรงสีข้าวพลังน้ำ

• มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นองค์กรที่ปรึกษา และสนับสนุนเทคนิค กระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

• มูลนิธิกองทุนไทย สนับสนุนสร้างขวัญและกำลัง "โครงการป่างามน้ำใส ปี 2548 และ 2549

• บริษัท ฟอร์ดเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจ รางวัลโครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยครั้งที่ 6 ประจำปี 2548-2549

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป จ.เชียงใหม่(แม่ข่าย52-55) ข้อมูลพื้นฐาน-เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป