ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

(ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน)

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่ ป่าต้นน้ำ
สภาพดิน สมบูรณ์
สภาพแหล่งน้ำ

ลำห้วยมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑)
จำนวนประชากร

1,037 คน

จำนวนครัวเรือน 250 ครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 60 ปี
สภาพปัญหาของชุมชน มีแหล่งสำรองน้ำไม่เพียงพอ
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ
  • การบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ
  • ระบบท่อส่งน้ำภูเขา
  • ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ
  • โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ชชุมชนบ้านห้วยปลาหลดมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ชาวบ้านจึงมีรายได้จากการค้าขายพืชผักที่ตนเองปลูก ชาวบ้านในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้
เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก (แม่ข่าย52-54) ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด