ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านโนนรัง

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านโนนรัง-บูรพา ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลาดเอียง จากทิศเหนือลงใต้ แม่น้ำสายสำคัญ คือ ลำน้ำมาศ ไหลผ่านพื้นที่เกษตร
สภาพดิน ชุดดินที่17 และ 18 ดินร่วนปนทราย  มีคุณภาพปานกลาง  ต้องมีการปรับปรุงดินอยู่เสมอ  จึงจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดี
สภาพแหล่งน้ำ

อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำธรรมชาติและห่างจากแหล่งน้ำชลประทาน 2,800 เมตรยากแก่การนำมาอุปโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑)  
จำนวนประชากร 365 คน
จำนวนครัวเรือน 120 ครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  
สภาพปัญหาของชุมชน
 • น้ำเพื่อการอุปโภคในชุมชนไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ ขาดการบริหารจัดการระบบส่งน้ำคลองซอย
 • น้ำสำรองเพื่อการผลิตข้าวนาปีไม่เพียงพอ  หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง
 • ปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตรใช้น้ำน้อยหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
 • ขาดการบริหารจัดการระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร เหมืองซอย คลองไส้ไก่
 • ขาดกระบวนการและมาตรฐานในการดูแลบำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำที่มีอยู่เดิม เช่นคลองอีสานเขียว
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรอินทรีย์
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาผิวดิน โดยใช้น้ำจากสระหนองโสนเป็นแหล่งน้ำดิบ รองรับความต้องการใช้น้ำ 400 หลังคาเรือน
 • สมาชิกจำนวน 40 ครัวเรือน มีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการมีแหล่งเก็บกักน้ำสำรองเพื่อการผลิตข้าวนาปี จึงได้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำประจำไร่นา จำนวน 40 สระ มีปริมาณน้ำสำรองรวม 48,000  ลบ.ม. และสามารถบริหารจัดการน้ำในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์(นาปี)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตข้าวที่ได้มีคุณภาพ
 • ผลผลิตข้าวที่ได้เพิ่มสูงขึ้น 15-30%  มีปริมาณน้ำเพียงพอและบริหารน้ำในแปลงข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นข้าวไม่ได้รับความเสียหาย
 • สร้างอาคารโรงสีชุมชนและติดตั้งเครื่องสีข้าวกำลังผลิต : 2,000-3,000 กก. (ข้าวเปลือก) / 12 ชม. สามารถสีข้าวเปลือกให้กับสมาชิกในชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 200 ตันข้าวเปลือก(ข้อมูลประมาณการผลิตปี2555)
 • สามารถผลิตและจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 1 กก.และขนาด 5 กก.
 • สมาชิกได้รับความรู้ในการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
 • วางแผนและดำเนินการจัดทำแปลงคัดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จำนวน 10 ไร่(12 แปลง) ในฤดูการผลิตข้าวนาปี2555-56)
 • เกิดกระบวนการทำงานในลักษณะการรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขาย และมีแผนงานที่จะพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์บ้านชุมพวง ในปี2555
 • สร้างและขยายเครือข่ายการทำการเกษตรแบบประณีต (บริหารจัดการน้ำในสระเก็บน้ำประจำไร่นา) จำนวน 54 ครัวเรือน จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่6บ้านโนนรัง หมู่15บ้านโนนรัง-บูรพา และหมู่18บ้านใหม่โนนรัง
เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)
 

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านโนนรัง จ.นครราชสีมา (แม่ข่าย52-54) ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านโนนรัง