ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านลิ่มทอง

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีสภาพพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ จนมีคำกล่าวติดปากว่า “บุรีรัมย์ตำน้ำกิน” เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ชุมชนจึงเริ่มวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการออกสำรวจพื้นที่ แหล่งน้ำ เพื่อพิจารณาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ทำให้เกิดการจัดการปัญหาเรื่องน้ำระดับชุมชน อย่างมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองขึ้น ผลที่ได้รับคือ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร น้ำอุปโภค-บริโภค ชุมชนมีน้ำสำรองเพื่อทำการเกษตร รายได้เพิ่มขึ้น ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่ น้ำแล้ง-น้ำหลาก
สภาพดิน ดินชุดบุรีรัมย์ สภาพเป็นดินร่วนปนทราย
สภาพแหล่งน้ำ

 • ฝายบ้านเสลา สร้างเสร็จปี 2544 แต่ชาวบ้านลิ่มทองไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ได้
• สระเก็บน้ำบ้านหนองทองลิ่ม
• บ่อน้ำบาดาล 4 แห่ง
• ประปาหมู่บ้าน ระบบหอสูง 1 แห่ง
• รองรับน้ำฝน

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 1,064.48 มม. (ค่าเฉลี่ย ปี 2546 – 2549)
จำนวนประชากร 534 คน
จำนวนครัวเรือน 126 ครัวเรือน 
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ตั้งถิ่นฐานประมาณ 80-90 ปีมาแล้ว โดยในปี 2527 หมู่บ้านขยาย จึงแยกออกเป็นหมู่บ้านลิ่มทองเพิ่มขึ้น
สภาพปัญหาของชุมชน • ประสบปัญหาภัยแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
• ปัญหาฝนทิ้งช่วง
• ขาดแคลนแหล่งเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
• โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อและกระจายน้ำเสื่อมสภาพ
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ • การเรียนรู้ และ การจัดการ
 • เรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 • พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ดำเนินกิจกรรมเยาวชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องจับพิกัดจุด GPS การใช้งานแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
 • จัดตั้งคณะกรรมการน้ำชุมชน เขียนแผน และดำเนินการขุดคลองส่งน้ำ สระเก็บน้ำแก้มลิง สระกักเก็บน้ำไร่นา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำระบบประปาบำบัดน้ำใส และบัญชีผู้ใช้น้ำ
 • แผนการผลิตที่สอดรับกับการจัดการน้ำ โดยแบ่งเป็น แผนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน และแผนการเพาะปลูกด้วย Excel
 • แปลงเกษตรทดลอง เพื่อทดลองความรู้ในการปลูกพืชต่างๆ เช่น การใช้เกษตรอินทรีย์ ระบบน้ำหยด พืชหมุนเวียน เกษตรผสมผสาน เกษตรประณีต
 • แผนการตลาด โดยระบบรวมกันผลิต และรวมกันขาย สมาชิกในกลุ่มทดลองหาตลาดและดำเนินการขายเองในนามกลุ่มเกษตรกร
• การดูแลคุณภาพน้ำ
 • สร้างระบบประปาบำบัดน้ำใส ส่งตรวจคุณภาพน้ำ สามารถใช้ในการอุปโภคได้ แต่คุณภาพน้ำยังไม่ถึงระดับบริโภค
• การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ
 • ผันน้ำจากระบบบำบัดประปาน้ำใส กลับลงสระเก็บน้ำ เพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่
 • ตรวจสอบคุณภาพตะกอนจากระบบประปา เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์
 • ปลูกหญ้าแฝก และไม้ใหญ่ รอบสระเก็บน้ำ และแนวคลองส่งน้ำ เพื่อลดการระเหยของน้ำอย่างสิ้นเปลือง
 • วางแผนอนาคตในการรีไซเคิลน้ำจากครัวเรือน เพื่อใช้ในการเกษตร

• เศรษฐกิจพอเพียง

• เกษตรผสมผสาน

• สระเก็บน้ำแก้มลิง

• ปลูกหญ้าแฝกและไม้ให้ร่ม 

ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีน้ำสำรองเพื่อการเกษตร รายได้เพิ่มขึ้น ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง คุณภาพชีวิตดีขึ้น
เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)
• วิชาการ
 • มูลนิธิศึกษาพัฒน์
 • มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
 • สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 • มูลนิธิวิเทศพัฒนา
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโคคาโคลา ประเทศไทย
• บริหารจัดการ
 • เครือข่ายการจัดการน้ำระดับชุมชน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์
• การตลาด
 • มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
 • สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ (แม่ข่าย52-54) ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านลิ่มทอง