ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านปะกาฮะรัง

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานและแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๕๗๕ ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน  ประชากรรวม ๔,๙๒๕ คน แยกเพศชาย ๒,๔๓๔ คน เพศหญิง  ๒,๔๙๐  คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ทำนา พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว  เลี้ยงสัตว์ และเป็นหมู่บ้านพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังทุกปี ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านตะลุโบะ  หมู่ที่ ๒บ้านจางา, ยือโมะ หมู่ที่ ๓ บ้านกือยา หมู่ที่ ๔ บ้านจือแรนิบง  หมู่ที่ ๕ บ้านกาฮง

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                
สภาพพื้นที่

- พื้นที่น้ำท่วม

สภาพดิน

- ดินร่วนปนทราย

สภาพแหล่งน้ำ

- มีการส่งน้ำจากคลองชลประทาน

- มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน

มีสระเก็บน้ำ 3 แห่ง (สภาพตื้นเขินแล้ว)

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑) 2,646.16  มิลลิเมตร/ปี
จำนวนประชากร 500 คน
จำนวนครัวเรือน 100 ครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  
สภาพปัญหาของชุมชน

- มีปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

- ปัญหาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ

- การเชื่อมโยงระบบชลประทาน

- การทำนา ผสมผสานกับการทำสวนผลไม้ และยางพารา

- เศรษฐกิจพอเพียง

- การปลูกหญ้าแฝก
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

- ชุมชนมีผลผลิตดีขึ้น

- ชุมชุนมีการจัดตั้งกลุ่มเข้มแข็ง

เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของ

งบประมาณสนับสนุน

(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

- กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- อบต.

- ผู้ว่าราชการจังหวัด

- กองทุนหมู่บ้าน

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านปะกาฮะรัง จ.ปัตตานี ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านปะกาฮะรัง