ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านร้องแง

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

(ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ๓ ครั้ง ผลผลิต ๘๐ ถังต่อไร่ ทำเกษตรได้ตลอดปี ดูแลป่าชุมชนกว่า ๑๐๐ ไร่

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่

พื้นที่น้ำแล้ง และพื้นที่น้ำหลาก

สภาพดิน

ดินของหมู่บ้านร้องแงเป็นกลุ่มชุดดินที่ 59 เป็นดินเหนียวปนทรายที่เหมาะสมกับการทำนาปลูกข้าวแต่มีปัญหาเนื้อดิน หรือโครงสร้างไม่เหมาะสม รองลงมาก็เหมาะที่จะทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนพืชอื่นๆ ไม่เหมาะสม ที่จะปลูกมีปัญหาน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายในฤดูฝน

สภาพแหล่งน้ำ

- บริโภค ลำน้ำขว้าง (ประปาหมู่บ้าน)

- อุปโภค ลำน้ำขว้าง (ประปาหมู่บ้าน)

- การเกษตรกรรม ลำน้ำขว้าง (ชลประทานเหมืองฝาย)

ลำน้ำขว้าง ไหลมาจากเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑)

1476.17 มม. ต่อปี (อุตุนิยมวิทยา อ.ท่าวังผา)

จำนวนประชากร

876 คน (สำรวจ กุมภาพันธ์ 2556)

- ชาย 429 คน

- หญิง 447 คน

จำนวนครัวเรือน

243 หลังคาเรือน (สำรวจ กุมภาพันธ์ 2556)

ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน

245 ปี (โดยประมาณ)

สภาพปัญหาของชุมชน

สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมมักประสบปัญหาตลิ่งลำเหมืองปู่อุดพังทลาย ฝายกั้นน้ำขนาดเล็กไม่มีสต๊อบล็อกทำให้กักเก็บและระบายน้ำเข้าออกพื้นที่เกษตรกรรมไม่สะดวก ลำเหมืองหลักและลำเหมืองไส้ไก่มีตะกอนดินทรายทับถมทำให้ตื้นเขินทำให้การไหลของน้ำเข้าออกในพื้นที่เกษตรกรรมไม่ดีเท่าที่ควร

การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านร้องแง จ.น่าน ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านร้องแง