ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

(ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ๓ ครั้ง ผลผลิต ๘๐ ถังต่อไร่ ทำเกษตรได้ตลอดปี ดูแลป่าชุมชนกว่า ๑๐๐ ไร่

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่
พื้นที่แห้งแล้ง/พื้นที่ป่าเต็งรัง
สภาพดิน
ดินทรายปนลูกรัง
สภาพแหล่งน้ำ

แม่น้ำวังไหลผ่าน หนองน้ำ

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑)
1,283.43 มม.
จำนวนประชากร 1,105 คน
จำนวนครัวเรือน
293 ครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
150 ปี
สภาพปัญหาของชุมชน เมื่อประมาณ 30 ปี ก่อนหน้านี้ บ้านแม่เชียงรายลุ่มเป็นชุมชนที่มีความสมบูรณ์ เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 926 ไร่ ต่อมาสภาพป่าไม้ และหนองกระทุ่มปงถูกใช้ประโยชน์จากบุคคลทั้งในและนอกชุมชน อย่างหนัก ทำให้จากที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี ได้ขาดแคลนในฤดูแล้ง อาหารและรายได้ของชุมชนก็หายไป ป่าถูกทำลาย โดยการลักลอบต้ดไม้ การบุกรุกที่ป่า การพยายามจะจัดสรรที่ทำกิน (สปก.)
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ

• ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ โดยตั้งคำถามและเสาะหาคำตอบด้วยตัวเอง จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับหนองกระทุ่มปง และป่าชุมชน

• กำหนดเขตป่าชุมชนมีพื้นที่ 2,500 ไร่ และทำแนวกันำไฟ

• กิจกรรมปลูกป่า บวชป่า สืบชะตาป่า

• จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยมีตัวแทนจากเขตคุ้มต่างๆ 12 คุ้ม ร่วมกันร่างกฎระเบียบข้อบังคับของป่าชุมชน พร้อมกับจัดเวรยามรักษาป่า ทั้งกลางวัน และกลางคืน

• แบ่งเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในเนื้อที่ 38 ไร่ เป็นเขตปล่อยพันธุ์ปลา และพันธุ์กุ้ง อย่างต่อเนื่องทุกปี

• แบ่งเขตสำหรับตกปลา 5 ไร่

ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


• ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าชุมชนและหนองกระทุ่มปง

• ผลผลิตที่ได้จากป่าชุมชนและหนองกระทุ่มปงเพิ่มขึันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเก็บเห็ดโคนและเห็ดอื่นๆ ทั้งการบริโภค และจำหน่าย

• เกิดแผนชุมชนที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ปัญหาของครัวเรือน เขตคุ้มและประชาคมหมู่บ้าน อย่างแท้จริง โดยได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานแผนชุมชนของจังหวัดลำปาง ปี 2552

• เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ของเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดและหมู่บ้านรอบๆ ป่าชุมชน

• จากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ โดยมีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนและแหล่งน้ำอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จนได้รับคัดเลือกจากพัฒนาชุมชนจัดหวัดลำปาง ให้เป็นตัวแทนนำเสนอศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการประเมินจากกรมพัฒนาชุมชน

• ชนะเลิศกลุ่ม/องค์การแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน(คณะกรรมการป่าชุมชน) ระดับจังหวัดปี 2552 โดยกรมพัฒนาชุมชน

• ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พออยู่พอกินของอำเภอแม่พริก ปี 2553 โดยกรมพัฒนาชุมชน

• หมู่บ้านอนุรักษ์ต้นน้ำดีเด่น โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2547

เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

• สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง

• หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก

• เครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดลำปาง

• สำนักงานประมง อำเภอแม่พริกและจังหวัดลำปาง

• สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่พริกและจังหวัดลำปาง

•องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

• องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

• เทศบาลตำบลแม่พริก

• ทุกส่วนราชการในอำเภอแม่พริก

• ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

• หมู่บ้าน ชุมชนรอบป่าชุมชน ได้แก่ บ้านแม่พริกลุ่ม บ้านสันป่าสัก บ้านท่าด่าน บ้านแม่พริกบน บ้านร่มไม้ยาง บ้านสันขี้เหล็ก บ้านแม่ระวาน

• เกษตรอำเภอแม่พริก

• โรงพยาบาลแม่พริก (ชมรมแพทย์แผนไทย)

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ลำปาง ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม