ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านปากซวด

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านปากซวดเหนือมีประชากร 530 คน จาก 112 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำสวน/ทำไร่ เป็นหลัก  แหล่งน้ำหลักของชุมชน คือ คลองบางครก ซึ่งมาจากต้นน้ำเทือกเขาหน้าแดง มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร กว้างประมาณ 8 เมตร และลึกประมาณ 2.5 เมตร เป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตร

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลพะแสงเป็นป่าและภูเขา เป็นพื้นที่ต้นน้ำ

สภาพดิน ดินร่วนปนทราย
สภาพแหล่งน้ำ

ลำคลองบางครก (หน้าแล้งไม่มีน้ำ)

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑) 1,505.38 มม.ต่อปี (2552)
จำนวนประชากร 589 คน
จำนวนครัวเรือน 112 หลังคาเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 115 ปี
สภาพปัญหาของชุมชน

- สัมปทานป่า ป่าถูกทำลาย เกิดภัยแล้ง

- คนขาดความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน

- ป่าต้นน้ำถูกบุกรุกทำลาย เพื่อเป็นพื้นที่ทำการเกษตร

- ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกิน ระหว่างชุมชนกับอุทยานแห่งชาติเขาศก

- คนในชุมชนไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ

- ทำประชาคมหมู่บ้านร่วมกันวางแผนความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- สร้างฝายน้ำล้นแบบขั้นบันได ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน รวม 13 ฝาย(ใช้งบประมาณจากกรมชลประทานและ อบต. จำนวน 2 ฝาย ที่ 11 ฝายใช้เงินทางชุมชนเอง

- สร้างฝายถาวรในคลองบางครก 1 ฝาย

- สร้างฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

- สร้างอ่างกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลาขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง

- ปลูกหญ้าแฝกตามแนวคลองบางครก

- ปลูกปาร์มน้ำมัน ผสมไม้ป่า สองข้างเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง 6 กม.

- ปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าในแปลงคดี

- จัดอบรมและดูงานโครงการพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- สร้างโรงเรือนทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

- จักตั้งธนาคารต้นไม้ สาขาบ้านบางครกเหนือ

- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายกลุ่มเยาวชน

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

- ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลป่าต้นน้ำ

- ทรัพยากรน้ำและป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

- เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ชุมชน

เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

- กรมชลประทาน

- อบต.

- กองทุนหมู่บ้าน

- มูลนิธิอุทกพัฒน์

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านปากซวด จ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านปากซวด