ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานและแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๕๗๕ ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน  ประชากรรวม ๔,๙๒๕ คน แยกเพศชาย ๒,๔๓๔ คน เพศหญิง  ๒,๔๙๐  คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ทำนา พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว   เลี้ยงสัตว์ และเป็นหมู่บ้านพื้นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขังทุกปี  ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านตะลุโบะ  หมู่ที่ ๒ บ้านจางา,ยือโมะ หมู่ที่ ๓ บ้านกือยา หมู่ที่ ๔ บ้านจือแรนิบง  หมู่ที่ ๕ บ้านกาฮง


ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่ พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
สภาพดิน
สภาพแหล่งน้ำ

 

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑)
จำนวนประชากร ๔,๙๒๕ คน
จำนวนครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
สภาพปัญหาของชุมชน พื้นที่น้ำท่วม น้ำแล้ง
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย จ.หนองบัวลำภู ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย