ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านน้ำปุก

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

(ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ๓ ครั้ง ผลผลิต ๘๐ ถังต่อไร่ ทำเกษตรได้ตลอดปี ดูแลป่าชุมชนกว่า ๑๐๐ ไร่

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่  
สภาพดิน  
สภาพแหล่งน้ำ

 

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑)  
จำนวนประชากร  
จำนวนครัวเรือน  
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  
สภาพปัญหาของชุมชน  
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ  
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)
 

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านน้ำปุก จ.พะเยา ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านน้ำปุก