ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านป่าแงะ

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

 

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่
สภาพดิน
สภาพแหล่งน้ำ

 

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑)
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
สภาพปัญหาของชุมชน
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านป่าแงะ จ.เชียงราย ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านป่าแงะ