ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านภูถ้ำภูกระแต

 ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

        ชุมชนบ้านโนนศิลา-ป่าเป้ง อยู่ในเขตพื้นที่ต้นน้ำและด้วยสภาพป่าที่เสื่อมโทรม อีกทั้งฝนทิ้งช่วงในพื้นที่เป็นระยะเวลานานทำให้ประสบปัญหาภัยแล้ง และในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรเพราะเป็นพื้นที่ลุ่ม ชุมชนจึงได้ร่วมมือกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำด้วยวิธีการทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า และปลูกป่า เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำผลจากที่ชุมชนได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมา ชุมชนได้ดำเนินโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 จุด โครงการสระน้ำประจำไร่นาและขุดคลองบ้านป่าเป้ง-โนนศิลา ทำให้ชุมชนมีปริมาณน้ำสำรองเพิ่มขึ้น 178,800 ลบ.ม. ช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรได้ 850 ไร่  

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่

พื้นที่ต้นน้ำ น้ำแล้ง

สภาพดิน เป็นหินกรวดปนทราย
สภาพแหล่งน้ำ

 เป็นฝายที่ชุมชนสร้างขึ้นในป่า ศักยภาพเก็บน้ำน้อย

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 950 มม.ต่อปี
จำนวนประชากร 621 คน
จำนวนครัวเรือน 163 หลังคาเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 92 ปี
สภาพปัญหาของชุมชน เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก ป่าเสื่อมโทรมการพังทลายของหน้าดินในฤดูฝน ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเพราะขาดแหล่งกักเก็บน้ำ
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ ทำฝายชะลอความชุ่มชื้นตามร่องน้ำในป่า จัดการไฟป่า ปลูกป่าทำฝายกึ่งถาวร ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ในเขตป่า
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ป่ามีความชุ่มชื้นพื้นสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเกิดน้ำซับบริเวณชายขอบรอบป่า ไฟป่าลดลงประชาชนรอบป่าได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรมากขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

- องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

- องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน

- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนแก่น

- สิ่งแวดล้อมภาค 10

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สสส.  ,  GEF/SGP

- สถาบันพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

- มูลนิธิกองทุนไทย

- มูลนิธิโลกสีเขียว

- สถานทูตญี่ปุ่น

- สถานทูตออสเตรเลีย

- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

- กองทุนสิ่งแวดล้อม(สผ.)

 

คุณอยู่ที่: Home แม่ข่าย ชุมชนบ้านภูถ้ำภูกระแต จ.ขอนแก่น (แม่ข่าย57-60) ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านภูถ้ำภูกระแต